G4 Bro- og Traverskran - oppstart 2.mars 2020

SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

Formål med opplæringen

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.

Kurset er et sertifisert kurs, og deltaker får dokumentasjon fra Sentralregisteret. 

Tid

2.mars 2020                  Modul 1.1 instruktør er Per Sverre Bjørkkjær*

9. og 16.mars 2020       G11/stropp og anhuking instruktør er Per Sverre Bjørkkjær *

27.mars/3.april 2020   Modul 2.7  instruktør er Petter Engebretsen 

17.april 2020                 Modul 3.7 instruktør er Petter Engebretsen

Alle kurs starter kl. 08.00 til kl. 15.00

* Modul 1.1 og G11 er kurs mange MÅ ta når de skal videre enten på masseforflyttingsmaskiner, truck eller krantyper. Det er mulig å starte opplæringen hos oss samtidig, for å ta de andre kursa ved en senere anledning. Ta kontakt for ytterligere informsjon om veien videre. Alle moduler blir registrert i Sentralregisteret. 

Pris:   Prisen er kr. 9.500,- per deltaker. 

Prisen inkluderer kursmateriell, tabeller, kompetansebevis og bevertning for 5 av de dagene. Deltaker må selv ha med mat til modul 3.7. 

Deltaker blir registrert i Stiftelsen for Sentralregisteret (SFS)

Sted:    Kragerø vgs, Frydensborgveien 9-11, Kragerø 

Påmelding

Bruk denn linken for påmelding: https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=37913&profil=e&redir=liste&

Eller ta kontakt med oss på hege.lier@vtfk.no eller mobil 99 24 14 16. 

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 2 dager

Kilde: www.skogkurs.no

Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr
 • Sikker kapping av trestammer
 • Praktiske øvinger

Varighet og praktisk info
Kurset er teori med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 (7) deltakere pr kurs.

Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr (sko, klær, hansker og hjelm). 

Instruktør:           Peder Aarø, www.skogkurs.no

Sted:                    Oppmøte ved Vadfossveien 15 (Aarø Gård)

Dato:                    18.-19.mars 2020

Kl.:                        Begge dager kl. 08.30 – 15.30

Pris:                      Kr. 3.100,- per deltaker

Påmelding:           https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=38024&profil=e&redir=liste& 

Deltakerne må ha med egen mat og drikke for hele dagen.

For mer informasjon: Hege Lier (koordinator) på epost hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16 

 

Stillaskurs inntil 9 meter - 21.-24.april 2020

Foto: KROKS/Hege

Kragerø Ressurs- og kompetansesenter kjører i gang et stillaskurs opp til 9 meter. Instruktør er Arild Karlsen.

«Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best.nr. 703. Planen kan brukes av arbeidsgiver eller opplæringsvirksomhet som gjennomfører dokumentert opplæring av bruker av arbeidsutstyr. Planen legger opp til både øvelse, teori- og praksisinstruksjon. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæringen er tilstrekkelig og arbeidsgiver kan selv gi opplæring eller foreta innleie/kjøp av opplæring, ref Forskrift om utførelse av arbeid §17.2, 3 og 4.»

 

Modulbasert opplæring

Det er modulbasert opplæring som skal utføres i henhold til Forskrift for utførelse av arbeid §17-3. Det er 15 timer teori og 15 timer praksis. Vi har nytt stillas, og kjører kurset på merket Haki.

Mål

Å gi montører av stillas nevnt i 10-1, 10-2 og kap. 17 i Forskrift om utførelse av arbeid (best. 703) en generell grunnopplæring i sikker montering og demontering av stillas, slik at uhell og ulykker unngås.

Delmål kunnskap

 • Å anvende riktige metoder og fremgangsmåter for montering og demontering, samt vedlikehold av stillaser
 • Forstå sikkerhet, konsekvenser ved montering, bruk og demontering av stillaser
 • Faremomenter og risikovurdering forbundet med arbeid i høyden
 • Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil håndtering av de stillas som omfattes av denne opplæringsplan
 • Opplæring i veiledning for montering, bruk og demontering
 • Opplæring i tildekning og væromslag

Herunder

Oppbygging, betjening, brukeregenskaper, vedlikehold, kontroll og fare/sikkerhet

Delmål ferdighet

 • Selvstendig kunne monterer og demontere ulike stillaser på en forsvarlig måte
 • Selvstendig benytte riktig verneutstyr
 • Selvstendig utføre, kontroll og vedlikehold

Fallsikring

På stillaser over 2 meter stilles det krav til opplæring i fallsikringsutstyr. Denne opplæringen inkluderes i vårt kurs.

Leksjonsanvisninger

 • Modul 5-A1 Rullestillas
 • Modul 5-A2 Rammestillas
 • Modul 5-A3 Spirstillas

Forkunnskaper

Ingen

Dokumentert opplæring

Kurset gir en dokumentert opplæring. Det utstedes kompetansebevis. 

Datoer:           21.-24.april 2020 kl. 08.00 - 15.00

Sted:               Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, Kragerø

Pris:                Kr. 7.100,- som inkluderer arbeidsbok, kompetansebevis, kaffe/te, lunsj og drikke i 4 dager

Påmelding:    https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=38009&profil=e&redir=liste&

For mer informasjon ta kontakt med Hege Lier på hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16.

Grunnmodul + Modul A Våtrom, 25.-26.februar

Våtrom Foto: KROKS/Hege

Målgruppe
Personer med svennebrev / fagbrev eller med praksis som kan godkjennes av yrkesopplæringsnemndene for oppmelding til fag/svenneprøve innenfor fagene betong - og murer, bygg tapetserer, maler, taktekker, rørlegger, elektro, tømrer og blikkenslager.

Forkunnskaper
Ingen spesielle ut over det som fremgår av Målgruppe over.

Målet med kurset
Etter gjennomført modul skal deltakerne kunne

 • Kunne bruke BVN i praktisk arbeid (via internett på mobil/nettbrett eller pc)
 • Ha fått forståelse av hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid ved oppbygging av våtrom.
 • Vite hvilke krav BVN stiller til planlegging og prosjektering.
 • Kjenne til hvilke krav BVN stiller vedrørende koordinering av aktørene.
 • På overordnet nivå og detaljnivå kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike fag mht utførelse.
 • Kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike installasjoner.
 • Vite hvilke godkjenningsordninger som er sentral i forbindelse med våtrom
 • Vite hvilke krav BVN stiller til kontroll generelt og fukt spesielt
 • Ha kunnskaper om de blader i BVN som omhandler i det aktuelle faget
 • Kunne redegøre for og utføre de krav som stilles i det aktuelle faget
 • Kunne utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområde

Innhold
Grunnleggende innføring i BVN Hvem stiller krav? Krav til planleggingm - Krav til konstruksjoner og  installasjoner - Valg av materialer og utstyr - Krav til og innhold i kontrollrutiner / -skjemaer - Kvalitetsikrinmg egne arbeider som utførende

Varighet
Grunnmodulen og Fagmodulen gjennomføres på ulike måter men standardmodellen er totalt 32 timer i henhold til BVN 12.100 pkt 2 / 32. (NB! 16 timer teori) Andre modeller innebærer kvelds- eller helgeundervisning etter nærmere avtale. Det skal løses en prosjektoppgave (likner på eksamensoppgaven) som sendes inn elektronisk endt samling for veiledning og forberedelse til eksamen. Oppgaveløsningene tilsvarer totalt sett ca 16 timer.

Pris for kurset

Prisen er kr. 5. 220,-

Prisen inkluderer dokumentasjonsavgift til FFV (Fagrådet for Våtrom), kursmateriell, kursbevis og bevertning.

Tid og sted

Tirsdag og onsdag 25.-26.februar 2020 kl. 08.00 – 15.00

Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, Kragerø

Samarbeidspartner og instruktør 

Vi har et samarbeid med SMB Utvikling AS, og instruktør er Cato Holm. 

Bestilling av våtromsnormen

Alle kursdeltakere MÅ ha bestilt våtromsnormen (BVN) selv før kurset starter, og fått tildet brukernavn og passord (for BVN på internett) fra Sintef Byggforsk - salgsavdelingen FØR kurset starter. Dette er et krav FFV har satt for å kunne delta på kurs etter 01.07 2016 - se her: Informasjon fra FFV.

For å få introduksjonsrabatten kan du ikke bestille abonnement på nett, kun ved direkte kontakt med SINTEF Byggforsk enten på mail eller pr. telefon. Dere blir kontaktet av instruktør når det nærmer seg.  

Du bør/må ta med egen pc, nettbrett eller benytte mobiltelefon for å logge deg inn på våtromsnormen under selve kurset.

Priser for BVN 2020 (for kursdeltakere) finner du i tabellen under. I tillegg finner du også opplysninger om ordinære priser for BVN etter første året. Hovedlisens koster kr. 1.140,- og tilleggsabonnement kr. 295,50.

Andre kostnader

Kostnader for ev opphold bekoster kursdeltaker selv.

Dokumentasjon etter endt gjennomføring av modulene
Gjennomført grunnmodul og fagmodul gir rett til deltakerbevis. Ved bestått eksamen i Fagmodul utsteder Fagrådet for våtrom et sertifikat med påskrift "Sertifisert fagarbeider".

Påmelding og påmeldingsfrist

Det er påmeldingsfrist tirsdag 11.februar 2020. Instruktør skal ha god tid til å kontrollere deltakers forhåndskunnskaper, eventuelt innhente dokumentasjon på erfaring og kunnskap. Bruk linken under for registrering. Merk at mobilnummeret må skrives sammenhengende.

https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=38258&profil=e&redir=liste&

Kontakt og informasjon

Dersom det er noe dere lurer på, så vennligst ta kontakt med Hege Lier på e-post: hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99241416.

Teleskoptruck C1/C2 - 24.februar 2020

Formål med opplæringen

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran. Praksis i kjøring og betjening av teleskoptruck kommer i tillegg til denne modul.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C1. Dersom praksis for rundtsvingende teleskoptruck er bestått danner det grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C2.

 Opptaksvilkår

Tidligere gjennomgått sertifisert opplæring i henhold til modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner, eller modul 2.2 Truck, eller Modul 2.8 Lastebilkran.

 Opplæringens varighet

6,5 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning + pauser)

 Klasser

C1 Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn:

Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis.

C2 Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn:

Maskin med hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon der manøverplassfølger med bomkonstruksjonen rundt.

Alle modulene og opplæringsplaner vises under, eller kan leses i sin helhet på www.sert555.no (kriterier).  Trykk på modulene (i web-området) for å se på opplæringsplanen.

 Instruktør:         Per Sverre Bjørkkjær.

 Dato:                  Mandag 24.februar 2020 kl. 08.00 – 15.30

 Sted:                   Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, 3772 Kragerø

 Pris per deltaker: Kr. 2.100,- som inkluderer teori, arbeidsbok, sertifikater, kaffe/te under hele oppholdet, lunsj og drikke.

 Påmelding:        https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=38021&profil=e&redir=liste&

 Ta kontakt med Hege Lier på epost: mailto:hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16 for eventuelle spørsmål.

Truckopplæring - 4 dager - på forespørsel

Truck Foto: Hege Lier/KROKS

SERTIFISERT SIKKERHETLSOPPLÆRING - TRUCK T4

 Kragerø Ressurs- og kompetansesenter kjører truckkurs T1-T4 basert på (linker):

Forskrift om utførelse av arbeid §§ 10.2-10.3 (Bruk av arbeidsutstyr)

Forskrift om administrative ordninger § 8-1.

 Sertifisert opplæring

Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter er sertifisert gjennom ASAS sertifiseringsorgan. Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS). 

Det kreves ingen forkunnskaper for å starte på modul 1.1.

 Modulbasert opplæring

Modul 1.1          Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – teori 8 timer

Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i «Forskrift om utførelse av arbeid» en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Modul 2.2          Truck – teori 14 timer

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av trucker, slik at ulykker ved bruk unngås.

Modul 3.2          Praktisk bruk – 6 timer

Som over.

Kurset forutsetter at kursdeltaker enten tar praksis med prøve i enten bedriftsopplæring/fadderordningen (20 timer) eller opplæring i opplæringsvirksomhet (14 timer). Modul 4.2

Prøver

Grunnmodul 1.1 og 2.2 avsluttes med skriftlig teoretisk prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ikke praktisk prøve i modul 3.2, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.2 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Instruktør

Instruktør er Petter Engebretsen (Modul 1.1) og Jan Solum (Modulene 2.2 og 3.2).

Datoer

 • PÅ FORESPØRSEL

Sted

Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, 3772 Kragerø

Møterom Auditorium 2 (inn hovedinngangen og innerst i venstre korridor).

Pris per deltaker

Kr. 6.950,- som inkluderer teori og praksis, arbeidsbok, sertifikater, kaffe/te under hele oppholdet, lunsj og drikke 4 dager

Påmelding

Ta kontakt med Hege Lier på epost: mailto:hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16.

Varme arbeider - 6.mars 2020 (FULLTEGNET)

Vi kan tilby kurs i Varme arbeider. Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr. Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening.

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Kurset tar blant annet opp følgende tema:

 • Varme arbeider som brannårsak
 • Brannteori
 • Brann og brannslukking
 • Valg av slukkemidler
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Instruktør:    Petter Engebretsen 

Tid:              Fredag 6.mars 2020 kl.08.00 - 15.00

Sted:            Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter (Kragerø vgs), Frydensborgveien 9-11, Kragerø

  Pris:              Kr. 2.200,-. Prisen inkl. kursmateriell, kompetansebevis, slukkekurs og møteservering/lunsj, gratis parkering.

  Påmelding: (link er fjernet da kurset er fulltegnet). 

  Sertifikatet er gyldig i 5 år.

  For ytterligere informasjon ta kontakt på epost hege.lier@vtfk.no eller ring 99 24 14 16. 

  Arbeidsvarslingskurs 1 - 27.februar 2020

  Foto: KROKS/Hege

  Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter kan også tilby Arbeidsvarslingskurs. Her har vi kontakt med ekstern kursholder. 

  Generelle krav til kompetanse (fra Statens vegvesens håndbok N301)

  Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesvei. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere hra nødvendig opplæring. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg.

  Kurs1 er et 6 timers kurs for alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

  Formål

  Formålet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

  Målgruppe

  Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på stedet hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

  Praktisk gjennomføring

  Klasseromsundervisning ved Kragerø videregående skole. Stor parkeringsplass ved skolen og parkering ved Kragerø Idrettshall. Kurset avsluttes med en liten test som viser at innholdet er forstått. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres. Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

  Pris

  Kr. 2.250,- per person. Inkluderer sertifikat, lunsj og enkel servering i møtene. Gratis parkering.

  Tid for gjennomføring

  Torsdag 27.februar 2020 kl. 08.00 - 15.00

  Sted

  Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, 3772 Kragerø

  Påmelding

  Trykk her på påmelding:  https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=38022&profil=e&redir=liste&

  Eller ta kontakt på epost til hege.lier@vtfk.no eller mobil 99 24 14 16 for spørsmål.  

  Oppdateringskurs Våtrom, 25.februar 2020

  Foto: FFV

  VIKTIG informasjon til ALLE som har våtromssertifikat som er utstedt FØR 31.12.2014. Dersom du ikke fornyer sertifikatet før 31.12 2019 vil du IKKE LENGER HA GYLDIG SERTIFIKAT! 

  Opptakskrav og målgruppe

  Personer med sertifikat A, B eller C i Byggebransjens våtromsnorm, samt sertifikat i Grunnkurs eller Ledelse etter gammel opplæringsmodell for Byggebransjens våtromsnorm. 

  Kursmodell oppdatering

  Når kurset tas via oss på tradisjonell basis (klasseromsversjon) er det ingen eksamen for å få fornyet sertifikatet.

  Hovedmål
  Etter gjennomført modul OD skal kursdeltaker:

  • Være oppdatert mht revisjoner som har funnet sted i BVN
  • Være ajour med erfaringer fra opplæringen innenfor de enkelte moduler
  • Være oppdatert mht nytt/endret regelverk, forskrifter etc
  • Ha fått forståelse for de vanligste skader i våtrom og utviklingen av disse Ha blitt oppdatert mht nye materialer og metoder for bruk i våtrom
  • Ha blitt oppdatert mht problemstillinger og forbedringer innenfor de ulike fagområdene

  Priser

  Prisen er kr. 1.700,-

  Prisen inkluderer også avgift til FFV (Fagrådet for Våtrom), kursmateriell, kursbevis og enkel servering.

  Tid og sted

  Tirsdag 25.februar 20202 kl. 15.30 – 18.00

  Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11

  Samarbeidspartner og instruktør

  Det er SMB Utviklings AS som er ansvarlig kursarrangør for oss, og det er Cato Holm som har oppdateringskurset.

  Påmelding

  Du kan bruke denne påmeldingslinken her:

  https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=38261&profil=e&redir=liste&

  Ta kontakt med Hege Lier på epost hege.lier@vtfk.no eller mobil 99241416 om det er noe du lurer på.