Truck (T4) 22.-23.april + 29.-30.april (4 dager)

Foto: KROKS/Hege

SERTIFISERT SIKKERHETLSOPPLÆRING 

DATOER: 22.-23.APRIL + 29.-30.APRIL 2021 KL. 08.00 - 15.00

Kragerø Ressurs- og kompetansesenter kjører truckkurs T1-T4 basert på (linker):

Forskrift om utførelse av arbeid §§ 10.2-10.3 (Bruk av arbeidsutstyr)

Forskrift om administrative ordninger § 8-1.

Sertifisert opplæring

Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter er sertifisert gjennom ASAS sertifiseringsorgan. Kurset gir en sertifisert opplæring. Det gis kursbevis og utstedes yrkesbevis. Kurset blir registrert i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS).

Modulbasert opplæring

Modul 1          Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – teori 8 timer

Modul 2.2       Truck – teori 14 timer

Modul 3.2       Praktisk bruk – 6 timer

Modul 4.2       Kurset forutsetter at kursdeltaker enten tar praksis med prøve i enten bedriftsopplæring (20 timer) eller opplæring i virksomhet (14 timer). Ta kontakt for spørsmål. (1 faddertime = 45 min)

Prøver

Grunnmodul 1.1 og 2.2 avsluttes med skriftlig teoretisk prøve (bestått/ikke bestått). Ved lese og skrivevansker kan prøven tas muntlig. Det gjennomføres ikke praktisk prøve i modul 3.2, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i modul 4.2 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.

Prisen for kurset er kr. 6.950,-. For oppkjøring kr. 1.500,-. Faktureres forskuddsvis. 

Prisen inkluderer lunsj og bevertning alle dager og kursmateriell. Kurset registreres i Sentralregisteret. 

NB! Det er mulig å bygge på med teleskop etter endt kurs (C1 og C2). Ta kontakt for informasjon. 

Påmeldingslink: https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=48251&profil=e&redir=liste&

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 26.-27.mai 2021

Kilde: www.skogkurs.no

Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr
 • Sikker kapping av trestammer
 • Praktiske øvinger

Varighet og praktisk info
Kurset er teori med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 (7) deltakere pr kurs.

Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr (sko, klær, hansker og hjelm). 

Instruktør:           Peder Aarø

Sted:                    Oppmøte ved Vadfossveien 15 (Aarø Gård)

Dato:                    26.-27.mai 2021

Kl.:                        Begge dager kl. 08.00 – 15.30

Pris:                      Kr. 3.500,- per deltaker

Påmelding:          https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=47996&profil=e&redir=liste& 

Deltakerne må ha med egen mat og drikke for hele dagen.

For mer informasjon: Hege Lier (koordinator) på epost hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16 

 

Stillaskurs inntil 9 meter - april 2021 (4 dager)

Foto: KROKS/Hege

Datoer: 13.-14.april (teori) og 20.-21.april (praksis) totalt 4 dager

«Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best.nr. 703. Planen kan brukes av arbeidsgiver eller opplæringsvirksomhet som gjennomfører dokumentert opplæring av bruker av arbeidsutstyr. Planen legger opp til både øvelse, teori- og praksisinstruksjon. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæringen er tilstrekkelig og arbeidsgiver kan selv gi opplæring eller foreta innleie/kjøp av opplæring, ref Forskrift om utførelse av arbeid §17.2, 3 og 4.»

Modulbasert opplæring

Det er modulbasert opplæring som skal utføres i henhold til Forskrift for utførelse av arbeid §17-3. Det er 15 timer teori og 15 timer praksis. Vi har nytt stillas, og kjører kurset på merket Haki.

Mål

Å gi montører av stillas nevnt i 10-1, 10-2 og kap. 17 i Forskrift om utførelse av arbeid (best. 703) en generell grunnopplæring i sikker montering og demontering av stillas, slik at uhell og ulykker unngås.

Delmål kunnskap

 • Å anvende riktige metoder og fremgangsmåter for montering og demontering, samt vedlikehold av stillaser
 • Forstå sikkerhet, konsekvenser ved montering, bruk og demontering av stillaser
 • Faremomenter og risikovurdering forbundet med arbeid i høyden
 • Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil håndtering av de stillas som omfattes av denne opplæringsplan
 • Opplæring i veiledning for montering, bruk og demontering
 • Opplæring i tildekning og væromslag

Herunder

Oppbygging, betjening, brukeregenskaper, vedlikehold, kontroll og fare/sikkerhet

Delmål ferdighet

 • Selvstendig kunne monterer og demontere ulike stillaser på en forsvarlig måte
 • Selvstendig benytte riktig verneutstyr
 • Selvstendig utføre, kontroll og vedlikehold

Fallsikring

På stillaser over 2 meter stilles det krav til opplæring i fallsikringsutstyr. Denne opplæringen inkluderes i vårt kurs.

Leksjonsanvisninger

 • Modul 5-A1 Rullestillas
 • Modul 5-A2 Rammestillas
 • Modul 5-A3 Spirstillas

Forkunnskaper

Ingen

Dokumentert opplæring

Kurset gir en dokumentert opplæring. Det gis kursbevis og en kortløsning.

Kursinstruktør: Arild Helge Karlsen 

Tid: 13.-14.april (teori) og 20.-21.april (praksis) - alle dager kl. 08-15

Sted: Kragerø vgs, Frydensborgveien 9-11, Kragerø 

Pris: Kr. 7.200,- 

Prisen inkluderer opplæringsmateriell, lunsj og bevertning. 

Varme arbeider - 15.april 2021

Vi kan tilby kurs i Varme arbeider. Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr. Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening.

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Kurset tar blant annet opp følgende tema:

 • Varme arbeider som brannårsak
 • Brannteori
 • Brann og brannslukking
 • Valg av slukkemidler
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Instruktør:    Petter Engebretsen 

Tid:              Torsdag 15.april 2021 kl.08.00 - 15.00

Sted:            Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter (Kragerø vgs), Frydensborgveien 9-11, Kragerø

  Pris:              Kr. 2.300,-. Prisen inkl. kursmateriell, kompetansebevis, slukkekurs og møteservering/lunsj, gratis parkering.

  Påmelding:   https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=47997&profil=e&redir=liste&

  Sertifikatet er gyldig i 5 år.

  For ytterligere informasjon ta kontakt på epost hege.lier@vtfk.no eller ring 99 24 14 16. 

  Arbeidsvarslingskurs (1) - 14.april 2021

  Foto: KROKS/Hege

  Generelle krav til kompetanse (fra Statens vegvesens håndbok N301)

  Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesvei. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere har nødvendig opplæring. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg.

  Kurs1 er et 6 timers kurs for alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

  Formål

  Formålet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

  Målgruppe

  Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på stedet hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enklearbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

  Praktisk gjennomføring

  Klasseromsundervisning ved Kragerø videregående skole kl. 08.00 - 15.30. Stor parkeringsplass ved skolen og parkering ved Kragerø Idrettshall. Kurset avsluttes med en liten test som viser at innholdet er forstått. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres. Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

  Instruktør: Even Hedland 

  Tid: Onsdag 14.april 2021 kl. 08.00 - 15.00

  Sted: Kragerø vgs, Frydensborgvn. 9-11, Kragerø

  Pris: Kr. 2.300,-

  Link til påmelding: https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=48000&profil=e&redir=liste&